Pes z pohledu zákona

Pes z pohledu zákona

Majitelé psů mají povinnosti, vyplývající ze zákonů a vyhlášek.

Podle občanského zákoníku (§ 415) je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Vlastník věci - tedy i psa - nesmí ohrozit jinou osobu, musí se zdržet všeho, čím by nad míru obtěžoval jiného nebo vážně omezoval výkon jeho práv.

Podle zákona o přestupcích a trestního zákona (§444 - 449) je v případě vzniku újmy jiné osobě (např. bolest poškozeného, poškození věci, ztráta výdělku atd.) povinen uhradit vzniklou škodu.

Veterinární zákon (č.166/1999Sb.) stanoví povinnosti chovatele, mezi které mimo jiné patří povinnost psa ve stáři od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkovat proti vzteklině, včetně povinnosti zajistit, aby bylo neprodleně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č.246/1992 Sb.) je každý povinen chránit zvířata před týráním. Zabezpečit při zájmovém chovu zvířat přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku zvířat.

Zákon o myslivosti zakazuje nekontrolovaný volný pohyb psů, při kterém mohou slídit nebo pronásledovat zvěř v honitbě (tj., na pozemcích vzdálených více než 200 m od trvalé zástavby). Dokonce povoluje zastřelit psa, který pronásleduje zvěř. Na druhou stranu ustanovení tohoto zákona bývají často mylně vykládány jako "pes musí být v lese na vodítku".


Zákon o silničním provozu (č.361/2000 Sb.,) zakazuje volné pobíhání zvířat na veřejných komunikacích. Zároveň také nařizuje, aby při přepravě živých zvířat nebyla ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob a ani zvířat. Z toho důvodu je potřeba vybavit auto převozní klecí, případně jinak oddělit zavazadlový prostor od prostoru pro posádku (mříž), nebo psa vozit připásaného kšírami.

A pak jsou zde ještě obecní vyhlášky a nařízení. Město tak může vybírat poplatek za psa, ukládat povinné čipování (případně finančně zvýhodňovat majitele očipovaných psů), může regulovat plochy s (volným) pohybem psů, ukládat pokuty za znečišťování veřejných prostranství, ničení veřejné zeleně, apod.

Specifické postavení v zákoně má slepecký pes - jakožto zdravotnická pomůcka.

Mohlo by vás zajímat:
Nový občanský zákoník: Zvíře není věcJaká je vaše zkušenost?